اخبار مربوط به «risperidone»

تغییر دارو و جایگزینی دارو تنها بر اساس نظر پزشک معالجتان ممکن است…

داروی مدافینیل صرفاً با نسخه پزشک معالج قابل تهیه است و از مصرف خودسرانه ی آن بدون مشورت با پزشک جداً خودداری فرمایید.

تحت نظر پزشک معالج کودکتان، درمان را ادامه دهید..