اخبار مربوط به «parent»

بچه ها برای رشد نیاز به حمایت دارند.
نا امنی تأثیر مستقیم بر یادگیری دارد. ذهن در حالت اضطراب نمی تواند یاد بگیرد.
ناامنی بر رشد عاطفی نیز تأثیر می گذارد.

تاریخ ارسال: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬