اخبار مربوط به «mother kid»

بله سخت است خیلی، خدای عزیز هم در قران فرموده: “حملته امه کرها و وضته کرها و…”
اما می ارزد…

تاریخ ارسال: ۰۴ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

اعتکاف صاحبدل، رحلِ اقامت افکندن و وصف دل را تا قیامت جان شنیدن است و در دل شب نیز از نوای سینه و نای گلو، های و هوی برآوردن است. اعتکاف، پشت پا زدن به تعلقات نفس است. معتکف می کوشد تا از فرش زمین نفس، به عرش آسمان دل، پرواز کند.

تاریخ ارسال: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

با دست پر به خانه برمی‌گشتیم. به خیابان رسیدیم. ماشین نبود. ولی خواستم دخترکم دلش قرص باشد، گفتم: دخترم، عزیزم. چادرم را بگیر. مواظب باش. جمله برایم آشنا بود. دفتر خاطرات ذهنم ورق خورد… دست‌پر به خانه برمی‌گشتیم. به خیابان رسیدیم. شلوغ بود، ترسیدم. دست مادرم را خواستم، پر بود. گفت: دخترکم. چادرم را محکم […]

تاریخ ارسال: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬