اخبار مربوط به «influenza»

احتمال ابتلا به انفلونزا در کودکان، سالمندان، زنان باردار بیشتر است.