اخبار مربوط به «hijab mother»

با دست پر به خانه برمی‌گشتیم. به خیابان رسیدیم. ماشین نبود. ولی خواستم دخترکم دلش قرص باشد، گفتم: دخترم، عزیزم. چادرم را بگیر. مواظب باش. جمله برایم آشنا بود. دفتر خاطرات ذهنم ورق خورد… دست‌پر به خانه برمی‌گشتیم. به خیابان رسیدیم. شلوغ بود، ترسیدم. دست مادرم را خواستم، پر بود. گفت: دخترکم. چادرم را محکم […]

تاریخ ارسال: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬