اخبار مربوط به «baby check»

همراه خط دوم کم رنگ که آرام آرام پر رنگ تر می شود تمام دنیای من هم انگار آرام آرام رنگی می شود. برگهای درخت پشت پنجره ی اتاقمان زرد و نارنجی می شوند.

تاریخ ارسال: ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬