اخبار مربوط به «یک و دو و سه جرقه»

در نهایت یکی از ترقه ها منفجر شده و این چند دوست راهی بیمارستان می شوند