اخبار مربوط به «یا علی»

یادش می ماند که دستهایش را به دست امام بدهد و هر پله را…