اخبار مربوط به «یا حسین»

یادش می ماند که دستهایش را به دست امام بدهد و هر پله را…