اخبار مربوط به «گل تزئینی بافتنی»

برای بافت این گل ابتدا با زنجیره حلقه کوچکی درست کرده و داخل آن ۱۵پایه کوتاه می زنیم.