اخبار مربوط به «گل بافتنی»

برای بافت این گل ابتدا با زنجیره حلقه کوچکی درست کرده و داخل آن ۱۵پایه کوتاه می زنیم.