اخبار مربوط به «گرگ بدجنس و روباه زیرک»

داستان گرگ گرسنه ایست که به فکر شکار است ، ناگهان چشمش به خرگوشی می افتد که زیر بوته ای به خواب رفته است.