اخبار مربوط به «گروه سنی الف_ ب»

کتاب، مجموعه سه داستان کهن و آشناست که با شیوه “تصویرخوانی“ همراه شده است.