اخبار مربوط به «گروه سنی :الف ، ب»

بی بی نازنین مهربان چند تا مرغ داشت که هر روز برای او تخم می گذاشتند.

بالاخره آن هفته پدر احمد به او گفت که صبح جمعه او را هم با خود به کوه خواهد برد.