اخبار مربوط به «گروه سنی :الف، ب»

یادآور کسانی است که آنچه را خود دارند به درستی نمی‌بینند و بیهوده به دنبال چیزهای دیگرند.