اخبار مربوط به «گرمای شدید»

گرمای شدید می تواند به طرق مختلف سبب بیماری در کودکان…