اخبار مربوط به «کیف مدرسه»

استفاده از کیف‌هایی که روی یک شانه ‌انداخته می‌شود به دانش‌آموزان توصیه نمی‌شود.