اخبار مربوط به «کیانوش لطیفی»

تویِ ده شَلَمرود حسنی تک وتنها بود

حسنی نگو ، بلا بگو تنبلِ تنبلا بگو

موی بلند ، روی سیاه ، ناخن دراز ، واه واه واه !

فلفلی یک کرم ابریشم دارد و از آن به خوبی مراقبت می کند. روزی کرم او ناپدید می شود و فلفلی هرچه به دنبالش می گردد او را نمی یابد، در حالی که کرم ابریشم در پشت رخت خواب، پیله ای به دور خود تنیده است.