اخبار مربوط به «کگل»

این تمرین در هر زمان و وضعیتی که هستید، خوابیده و یا نشسته، قابل انجام است.