اخبار مربوط به «کودک و رایانه»

با ابزاری کار می کند که در دنیای مجازی است که دسترسی آنها به دنیای واقعی مقدور نیست