اخبار مربوط به «کودک هفت ماهه»

کودک هفت ماهه می تواند زبان مادری خود را تشخیص دهد.