اخبار مربوط به «کودک دیابتی»

فقط حدود ۱۰ درصد کمتر از نیاز واقعی خود کالری دریافت کنند