اخبار مربوط به «کودک بی نظم»

آتنا دختری ۸ ساله است که از نظر مادرش به شدت بی نظم است. مادر آتنا در توصیف بی نظمی او می گوید که در اتاق آتنا انگار بمب منفجر شده، همه چیز پخش و پلاست. اسباب بازی ها هر کدام یک طرف است و حتی ممکن است زیرپا له شود. لباس ها هم همه نامرتب از یک جای اتاق آویزان است. […]