اخبار مربوط به «کودکان و هیئت»

حواستون باشه تو هیات و مجالس مذهبی سعی کنید با اغماض بیشتری به اشتباهات بچه ها نگاه کنید