اخبار مربوط به «کم کاری تیروئید در نوزادان»

عواقبی چون کوتاهی قد،‌ بزرگی زبان و تأخیر در بلوغ…