اخبار مربوط به «کم رویی در کودکان»

سعی کنید کودک را با بچه های دیگر مقایسه نکنید.