اخبار مربوط به «کم خونی فقر آهن»

در سنین کم و بچه های شیر خوار نیز کم خونی دیده می شود