اخبار مربوط به «کم حوصله بودن»

عصر ما عصر کم حوصلگی و کم صبری است. والدین کم صبر و حوصله با کوچک‌ترین مشکلی که از ناحیه فرزندشان می‌بینند از کوره در رفته و او را به باد انتقاد و سرزنش گرفته و در واقع شخصیت او را خراب می‌کنند