اخبار مربوط به «کلاغ خنزر پنزری»

یادآور کسانی است که آنچه را خود دارند به درستی نمی‌بینند و بیهوده به دنبال چیزهای دیگرند.