اخبار مربوط به «کرم ابریشم»

فلفلی یک کرم ابریشم دارد و از آن به خوبی مراقبت می کند. روزی کرم او ناپدید می شود و فلفلی هرچه به دنبالش می گردد او را نمی یابد، در حالی که کرم ابریشم در پشت رخت خواب، پیله ای به دور خود تنیده است.