اخبار مربوط به «کتاب گربه ای که موش نمی خورد»

توی یک شهر بزرگ، میون یک خونه قدیمی و قشنگ دوتا گربه با هم زندگی میکردند.