اخبار مربوط به «کتاب های کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان»

یادآور کسانی است که آنچه را خود دارند به درستی نمی‌بینند و بیهوده به دنبال چیزهای دیگرند.

اگر فیل بزرگ و خاکستری بخواهد حیوان دیگری باشد، به نظر شما دوست دارد چه حیوانی باشد؟