اخبار مربوط به «کتاب ماجرای احمد و ساعت»

بالاخره آن هفته پدر احمد به او گفت که صبح جمعه او را هم با خود به کوه خواهد برد.