اخبار مربوط به «کتاب شاه مقوایی»

پسر کوچکی تصمیم می گیرد تا برای آقای مهربانی که در خارج است نامه بنویسد و …