اخبار مربوط به «کتاب به کودکان خود روش فکرکردن بیاموزید»

وی افراد باهوش را لزوماً اندیشمندان خوبی نمی­داند و معتقد است از اتفاق این افراد باهوش هستند که در “تله هوش” خود می افتند.