اخبار مربوط به «کاردستی با کاغد»

با ترکیب اشکال هندسی میتوان کاردستی های زیبایی ساخت.