اخبار مربوط به «کاردستی با دوریختنی ها»

با استفاده از جعبه دستمال کاغذی و دو لوله دستمال توالت، یک فیل بسازید.