اخبار مربوط به «چهارشنبه سوری»

در نهایت یکی از ترقه ها منفجر شده و این چند دوست راهی بیمارستان می شوند