اخبار مربوط به «چرا خدا چنین کرد؟»

مجموعۀ چرا خدا چنین کرد تنها به هدف بالا بردن اطلاعات علمی کودکان نوشته نشده است، بلکه هدف اصلی از تولید چنین اثری، تقویت نگاه مومنانۀ کودکان به جهان و پر رنگ تر شدن عشق به خدای مهربان در دل آنان بوده است.

آشنایی با جهان آفرینش، آثار بسیار خوبی بر ذهن و دل کودکان به جای می گذارد.