اخبار مربوط به «چرا خدا به شتر کوهان داده است؟»

آشنایی با جهان آفرینش، آثار بسیار خوبی بر ذهن و دل کودکان به جای می گذارد.