اخبار مربوط به «پیلونفریت»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.