اخبار مربوط به «پیشگیری از خونریزی»

هموفیلی یک بیماری خونریزی دهنده مادرزادی است که در آن فرد مبتلا فاکتورشماره ۸ که برای انعقاد خون لازم میباشد را ندارد یا دچار کمبود آن میباشد . نقش این فاکتور کمک به انعقاد خون است و در غیاب آن خون دیر تر منعقد شده و زمان خونریزی طولانی تر میشود . غالب بیماران از […]