اخبار مربوط به «پیشگیری از خونریزی»

امروزه بچه های زیادی وجود دارند که جز حساس بودن به خونریزی علامت بارز دیگری ندارند