اخبار مربوط به «پیراهن بی بی نازنین»

بی بی نازنین مهربان چند تا مرغ داشت که هر روز برای او تخم می گذاشتند.