اخبار مربوط به «پوشک گرفتن»

اولین قدم این بود که یک روز صبح، به محض اینکه دخترک بیدار شد…