اخبار مربوط به «پر کاری تیروئید»

پرکاری تیروئید و کم کاری تیروئید در دوران بارداری نسبتا شایع و در درمان مهم می باشد.