اخبار مربوط به «پرسش و پاسخ دندان»

لق شدن اولین دندان شیری در این سن طبیعی محسوب می شود