اخبار مربوط به «پردازش صدا در مغز نوزاد»

کودک هفت ماهه می تواند زبان مادری خود را تشخیص دهد.