اخبار مربوط به «وفات پیامبر»

آن بزرگوار از ته قلب از دنیا اعراض فرمود و یاد آن را از نفس مبارکش محو نمود و دوست داشت زینت دنیا از نظرش ناپدید گردد، تا از آن زینت براى خود لباس فاخر اتخاذ نکند، و اعتقاد به ثباتش ننماید و امیدى به اقامت در این دنیا نداشته باشد