اخبار مربوط به «وایبر»

تصویر ِ چشم های پر از حسرتش که وقتی با مادرش حرف می زند زبان ِ مادرش با اوست اما چشم هایش با صفحه ی تبلت، تصویر ِ تلخی ست.