اخبار مربوط به «واریس تناسلی»

در زمان مصرف این دارو ممکن است نسبت به تغییرات شدید دمایی حساس شوید